Trees Egberts

Tel. 06 4592 8224
Brinklaan 7-b
1404 EP Bussum
tegberts@hetnet.nl

De praktijk is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.


Lid van:


Basis GGZ 2014
Vanaf 2014 wordt eerstelijnspsychologische zorg onderdeel van de Generalistische Basis GGZ.

Wat kunt u verwachten?

De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Na de diagnostiekfase bespreekt de psycholoog of uw klachten behandeld kunnen worden middels één van de zorgproducten binnen de Basis GGZ, te weten: product Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Het totaal aantal consulten varieert hierbij van vijf tot circa 12 consulten per zorgproduct, afhankelijk van de ernst van uw klachten. Gedurende het behandeltraject wordt het beloop van uw klachten gevolgd, door afname van vragenlijsten. Constateert de psycholoog in de diagnostiekfase dat u niet binnen de Basis GGZ geholpen kunt worden, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig of kan laagdrempelige hulp uitkomst bieden, zoals begeleiding door de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of het maatschappelijk werk.

Wat kost hulp via de Basis GGZ?
Voor vergoeding van de kosten door uw verzekeraar, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Hierop moet vermeld staan dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft. Vanuit uw basisverzekering heeft u dan recht op vergoeding de psychologische hulp. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen (zoals voorheen bij eerstelijnspsychologie), maar de kosten vallen wel onder het eigen risico in de zorg.
Bij zowel de zorgproducten Kort, Middel, Intensief als Chronisch wordt het gehele eigen risico aangesproken. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico in de zorg. Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening rechtstreeks tussen zorgverlener en verzekeraar geregeld.

NB Houd er rekening mee dat ook de diagnostiekfase verrekend wordt met uw eigen risico, als in de eerste twee consulten mocht blijken dat andere zorg geïndiceerd is. Dit wordt het Transitieproduct genoemd en de zorgverzekeraars hanteren hiervoor een tarief van circa € 160.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Belangrijk hierbij is: wat is de hoofdklacht? Als de voornaamste klacht werk-, relatie- of aanpassingsproblemen betreffen, dan vindt geen vergoeding plaats. Maar als bijv. werk- of relatieproblemen onderdeel zijn van een stoornis (bijv. stemmingsstoornis of angststoornis) dan vindt wel vergoeding plaats. Ook geven enkele aanvullende verzekeringen een vergoeding voor behandeling van bijv. werkgerelateerde klachten. U kunt bij uw psycholoog en/of uw zorgverzekeraar informeren of uw behandeling vergoed wordt, voordat u begint aan het traject. Uiteraard is het ook mogelijk om de behandeling zelf te betalen, zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar.

Valt uw problematiek niet binnen de criteria waarvoor de zorgverzekeraar een vergoeding betaalt dan dient u zelf de kosten voor uw behandeling te betalen (OVP).

Het OVP (Overige Producten)
Deze prestatie is bedoeld voor patiŽnten die zorg ontvangen welke niet behoort tot het verzekerd pakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg (Wet Marktordening Gezondheidszorg). Aan het aantal consulten zijn geen verdere beperkingen verbonden. In 2014 zijn er bepaalde klachten en behandelingen uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar. Bij een OVP gaat het om het bieden van zorg, dus diagnostiek en behandeling bij psychische problematiek (curatieve GGZ) die niet in het verzekerde pakket is opgenomen. Er is geen vergoeding door zorgverzekeraar. We berekenen u in dit geval een tarief van Ä 100,- per consult.

Als u meer gesprekken nodig heeft
Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog overschakelen naar een ander zorgproduct (bijv. behandeling Intensief in plaats van Kort) zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen. Mocht u na afronding van de behandeling onverhoopt opnieuw in zorg komen in hetzelfde kalenderjaar, dan kan bij de meeste zorgverzekeraars een nieuw zorgproduct worden vergoed. Er dient dan wel een nieuwe verwijzing van de huisarts aanwezig te zijn.

Informatie voor verwijzers

Verwijsbrief Basis GGZ
In 2014 zijn de volgende gegevens nodig op een verwijsbrief voor de Basis GGZ:

  • de gegevens van de cliënt;
  • de vermelding dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft;
  • dat sprake is van (het vermoeden van) een DSM-stoornis, en welke;
  • uw eigen gegevens, inclusief uw AGB-code.

Wachtlijst psychotherapiepraktijk
Het kan gebeuren dat er een wachtlijst is en er tijdelijk geen cliënten bij Psychotherapiepraktijk Egberts terechtkunnen. Als u hier klikt, kunt u de actuele wachttijden bekijken voor de verschillende behandelmethoden en therapieën.

Bij een reguliere aanmelding kan uw cliënt zelf contact opnemen met de praktijk.
Voor spoedbeoordeling binnen één week, kunt u – of uw assistent – telefonisch contact opnemen.

Contact / Overleg
U kunt bellen of mailen met Trees Egberts
Tel. 06 4592 8224

Correspondentieadres:
Psychotherapiepraktijk Egberts
Brinklaan 7-b
1404 EP Bussum
tegberts@hetnet.nl

Veranderingen 2014 / Basis GGZ
Vanaf 2014 vormen de eerstelijnszorg en een deel van de tweedelijn samen de Generalistische Basis GGZ.