Trees Egberts

Tel. 06 4592 8224
Brinklaan 7-b
1404 EP Bussum
tegberts@hetnet.nl

De praktijk is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.


Lid van:


Beroepscode / geheimhouding
Een psycholoog mag alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor van te voren toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is toestemming van de cliënt nodig. Een psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat alle gegevens over de cliënt vertrouwelijk moeten worden behandeld. Er kunnen uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter. Meer informatie kunt u vinden bij het NIP.

Klachtenregeling
Mocht u ontevreden zijn over de behandeling of over mij, dan hoop ik uiteraard dat u zich vrij voelt om dit aan mij te vertellen. Door het samen bespreken van deze gevoelens, kunnen nadere vragen en uitleg mogelijk een oplossing bieden. Mocht u ontevreden blijven, dan kan een doorverwijzing naar een collega een oplossing zijn. In geval van een ernstige klacht kunt u terecht bij de beroepsvereniging van psychologen (NIP).
Op grond van de WET BIG vallen psychotherapeuten onder het tuchtrecht. Daarom kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Kijk voor informatie op:
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht

Adressen
NVVP
Maliebaan 50b, 3581 CS Utrecht
Tel. 030 236 43 38, info@nvvp.nl

Klachtencommissie NVVP
T.a.v. Mr. M.J.J. de Ridder, ambtelijk secretaris
Postbus 13086, 3507 LB Utrecht

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Tel. 070 340 54 17, www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Waarneming
Bij afwezigheid i.v.m. vakantie of ziekte kunt u terecht bij een van mijn collega-psychologen, waarvan ik u zonodig de naam zal geven.